home ዜና ጽድቅ ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

3ይን መወድእታን ክፋል

እግዚአብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ኣትይዎ ዝነበረ እሙን ኣምላኻዊ ቃል ኪዳን ናብ ፍጻመ ገጹ ክቀራረብ ምስ መጀረ፡ ንደቂ ሰባት ብመጽሓፍ ክዛረቦም ጀመረ። ታቦት ቀሪጹ ሕግታቱ ጽሒፉ ከኣ ሃቦም፡፡ “ቤት ስርሑለይሞ፡ ኣብኡ ተኣኪብኩም ጸውዑኒ፡ ኣነ ድማ ኣብኡ ተገሊጸ ንዓኻትኩም ዝኸውን ትእዛዝን መምርሕን ክህበኩም’የ!” ክብሎም ጀመረ። እዚ ሕገ ኦሪት ምዃኑ’ዩ። ኣብዚ ዘመን’ዚ ቤተክርስቲያን፡ ናይ ኦሪት ሕግን ስርዓትን እግዚአብሔር ብጽሑፍ ተረኪባ፡ ንሕዝባ ብጽሑፍ ከተስተምህርን ምስ ኣምላኾም እተትዓርቕን ብምኽኣላ ኣዝዩ ዝሓሸ ዕድላትን ኣማራጺታትን ኮነላ። ክንዮዚውን ነገስታት ቀቢኣ ክተንግስን፡ ሕዝባ ምስ ፈጣሪኦም ከተፈቓቕርን ከይሰልከየት ሰሪሓ’ያ።

ዘጽ25፥22፡ 1ይ ነገ9፥3፥  ኢሳ56፥7

ግን ኣገልግሎታ ፍጽምና ስለዘይነበሮ፡ ንናይ ሓዲሽ ኪዳን ጽላሎት ኴና ብተስፋ ከተገልግል ክትግደድ ነይርዋ፡፡ ምስቲ ዘሕለፈቶ መንፈሳዊ ተጋድሎን ጸበባን ከኣ፡ ብዓቕልን እምነትን ንደቃ ከይትናብዪ ዝዓገታ ነገር የለን። ደቃ ናብ ሲኦል ክኸዱ ምዃኖም እናፈለጡ ይስዕብዋን የገልግልዋን ነይሮም። እንቅዱስ ኢሳይያስ ዝኣመሰሉ፡ ባዕላ ተነበይቲ ክኾኑ ዝሾመቶም ደቃ እንኳን፡ “ጽድቅና ከም መርገም ጨርቂ ተቖጽረ!” ኢሎም ንናይ ጽባሕ ሕይወቶም ሲኦል ምዃኑ እናፈለጡ፡ ብተስፋን ትዕግስትን ይእዘዝዋ ነይሮም። እዚ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ምሉእ እምነትን ተስፋን ከምዝነበሮም የረድአካ። ድሕሪ’ዚ ኲሉ ገድሊ ናይ ብሉይ ኪዳን ድማ፡ ካብ ከርሳ ብዝተወልደ ክርስቶስ፡ ኣብ ቀራንዮ ብዝተፈጸመ ኣምላኻዊ ፍቕሪ፡ ፍጹም ቃል ኪዳን ካብ መርዓዊኣ ተዋህባ፡፡ እግዚአብሔር ብደሙ ኣንጺሑ፡ ብማየ-ጐቦኡ ሓጺቡ ኣብ መስቀል መርዓቱ ገበራ ንቤተክርስቲያን።

ቀደም ብምሳሌ፡ ሕጂ ግን ኣማናዊ ምሕረትን ፍርድን እግዚአብሔር ዝከናወነላ ኴና  ቤተክርስቲያን። 

“እግዚአብሔር ልዕሊ ቊጥዑኡ ምሕረቱ ይዓዝዝ!” ከምዝበሃል፡ ኣብ ቤተክርስቲያን ምሉእ ምሕረት እግዚአብሔር ክፈሥስ ከኣለ። ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ብመንገዲ ቤተክርስቲያን ገይሩ ዝውሕዝ ዘሎ ምሕረተ እግዚአብሔር ክጥቀምሉን ከይጥቀምሉን ፍቓደኝነት ናቶም’ዩ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ምምሓርን ምፍራድን ቃል ኪዳን ተዋሂባ’ያ። “ንስኺ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክዮ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን’ዩ፡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር’ዩ!” ብምባል ፍጹም ኣምላኻዊ ስልጣን ከምዝህልዋ ገበረ እግዚአብሔር። ስለዚ ሰባት ኣብ’ዛ ምድሪ ክሳብ ዘሎዉ፡ ምስ ኣምላኽ ክዕረቑ እንተዄይኖም “ኪዱ ርእስኹም ንቤተክርስቲያን ኣመርምሩ!” ኢሉ ክርስቶስ ይእዝዞም። ክፍረዱን መንፈሳዊ ብይን ክከናወነሎምን እንተዄኑ ድማ “ምሉእ ስልጣን ሂበኪ ኣለኹ’ሞ፡ ሽላን ቶዂላን ፈሊኺ ካብ ማእከልኪ ኣውጽዮም!” ኢሉ ስልጣን ነዛ መርዓቱ፡ ንቤተክርስቲያን ኣረከባ።

ማቴ8፥4 ግብር20፥29-31 ዮሐ20፥23፡ ኤፌ1፥23

እረ እግዚአብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቕርስ ማዕረ ክንደይ ይሰፍሕ!! ኣምላኽና እግዚእብሔር ምሕረቱን ረዲኤቱ ይልኣኸልና፡ ካብ ቤቱ ዘርሕቕ መንፈስ ድማ የርሕቐልና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሚነ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *