home ዜና ቤተክርስቲያን ኣብ ሃገረ ጥልያን ዳግም ሥርርዕ ንኡስ ሃገረ ስብከት ተካይዱ

ኣብ ሃገረ ጥልያን ዳግም ሥርርዕ ንኡስ ሃገረ ስብከት ተካይዱ

ኣብ ሃገረ ጥልያን ፡ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዘማእከሎ ብቐዳም ዕለት ፮ ጥሪ ፳፻፱ ዓ.ም (14 ጥሪ 2017 ዓ. ም) ሓፈሻዊ ጉባኤ ንኡስ ሃገረ ስብከት ተኻይዱ። እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ቦሎኛ ዝተገብረ ጉባኤ ንዳግመ ስርርዕ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣብ ሃገረ IMG_6099ጥልያን ዝርከባ ዝበዝሓ ኣብያተ ክርስቲያን፡ ማኅበረ ምእመናን ብወከልተን ኣቢለን ተሳቲፈን። ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ ነቲ ጉባኤ ብጸሎት ድሕሪ ምኽፋት ዕላማ ናይቲ ጉባኤ ሓፈሻዊ መብርሂ ሂቦም። ድሕርዚ ኣቦ መንበር ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቀሺ ዘርሠናይ ቀሺ ሰሎሞን ንጉባኤ ብምምራሕ ፡ ብመሠረት ሕጊ ቃለ ኣዋዲ ንኣገባብን ሥርዓትን ምርጫ ምምሕዳር ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝምልከት መግለጺ ሂቦም። ተሳተፍቲ ጉባኤ ብወገኖም ርእይቶኦምን ፡ ሓሳባቶምን ድሕሪ ምፍሳስ፡ ብነጻን ርትዓውን ዝኾነ ኣገባብ ንመተካእታ ነቶም ብምኽንያት ዓዲ፡ምቕያርን ካልእ ርዱእ ብዝኾነ ምኽንያት ከገልግሉ ዘይከኣሉ ዝበዝሑ ኣባላት ንኡስ ሃገረ ስብከት ጥልያን ፡ ምርጫ ተኻይዱ።IMG_6039 

ብመሠረት ዝተኻየደ ምርጫ ክልተ ካብ ውሉደ ክህነት፥ክልተ ካብ ምእመናን፡ ሓደ ድማ ካብ ትምህርቲ ሰንበት ዝርከብዎም 5 ዝኣባላታ ምምሕዳር ንኡስ ሃገረ ስብከት ጥልያን ተመሪጻ። ድሕርዚ፡ ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ ነቶም ዝተመርጹ ፡ንቤተ ክርስቲያኖምን ህዝቦምን ብትግኃትን ፡ ብፍቅርን ከገልግሉ ከም ዝግባእ ምኽሪ ድሕሪ ምሃብ፡እቲ ዕውት ዝነበረ ጉባኤ ብጸሎት ተዛዚሙ።

ድሕርዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ምስ ክልል ሰበኻ ጉባኤ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ኣኼባ ኣካያዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣባላት ሰበኻ ጉባኤ ዘለውዎ ህልው ኩነታት ድሕሪ ምግላጽ። ኣባላት ሃገረ ስብከት ብወገኖም ኹሉ ስርሖም ብመሠረት ሕጊ ቃለ ኣዋዲ ክኸውን ከም ዝግባኦን፡ ነዚ ዝነበሮም ጌጋታት ኣብ እዋኑ ክእርምዎን ፡ኣብ ኣገልግሎቶም ድማ ጸኒዕም ፡ ኣብ ሞንግኦም ክፍጠር ንዝኽእል ጉዳያት ብምልዛብ ፡ ከይተፈላለዩ ነቲ ዝወከሎም ሕዝቢ ኣርኣያ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

ንጽባሒቱ ሰንበት ኣብ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ለይቲ ብስብሓታት ድሕሪ ምርፋድ ፡ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ ዝመርሕዎ ሥርዓተ ቅዳሴ በጺሑ። ድሕርዚ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ብኣቦ ወንበር ሃገረ ስብከት ቀሺ ዘርእሠናይ ተዋሂቡ።

ቅዳሴ ድሕሪ ምፍጻሙ ፡ ንኩነታት ክልል ሰበኻ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ብዝምልከት ብመርሒነት ሃገረ ስብከት ሓፈሻዊ ጉባኤ ተኻይዱ። ኣብዚ ጉባኤ ሕዝቢ ዘለዎ ሕቶ ናጻ ኮይኑ ድሕሪ ምግላጽ ፡ ንኹሉ ጉቡእ ዝኾነ መልሲ ምስ ተዋህበ ብምቕጻል ኣባላት ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ፡ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ካብ እትምሥረት ልዕሊ 11 ዓመት ከም ዝገበረት ኣብ ኩሉ ጉዕዞኣ ድማ ብሰላምን ፍቅርን ከም ዝሓለፍዎ ፡ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ብዝመጸ ፈተDSC_0034ና ግና ቅሩብ ስክፍታ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግና ብምምጻእ ናይ ሃገረ ስብከት ኣብ ክልልና ዝነበረና ፈተና ፡ ጉቡእ ዝኾነ መብርህን ፡ መአረምታን ስለ ዝሃብኩምና ክቕንጠጠልና ኪኢሉ ክብሉ፡ ኣብቲ ብጻዊዒት ሃገረ ስብከት ዝተገብረ ጉባኤ ዝነበሮም ዕጋበት ገሊጾም። ድሕርዚ ፡ነፍስ ወከፍ ውሉደ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖቱ፡ ክሕሉ ግደ ከም ዘለዎን፡ ኣብ ቀጻሊ ኩሉ ጉዳያት መንፈሳዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ክፈትሕ ከም ዘለዎ ናይ ሓደራ ቃል ተዋሂቡ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዕዉት ጉባኤ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ተፈጸመ ብጸሎት ተዛዚሙ።

One thought on “ኣብ ሃገረ ጥልያን ዳግም ሥርርዕ ንኡስ ሃገረ ስብከት ተካይዱ

  1. በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ
    እቲ ሓቅን ነባሪ ሰላምን ፍቅርን ዘምጽእ ንሲ ግቡእ መእረምታ እንተዝግበር ናይ 11 ዓመት ብዘይረሲት ምስራሕ ውጽኢቱ ወጻኢ ካብኣታዊ በዚሑ ዶ ኮይኮነ ጸኒሑ
    ስግድቲ ቆረብቲ ኣዴታት ብዘይ መስቅልን ፍትሓትን እይተቀብራን ድየን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *