home ዜና ጽድቅ እዝነ-ልቦናናኻ ንእግዚኣብሔር ምኽፋት!

እዝነ-ልቦናናኻ ንእግዚኣብሔር ምኽፋት!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ ኣሜን!!

እግዚኣብሔር ጥልቂ ዝኾነ ሚስጢር’ዩ፡ ስለዚ ንምርድኡ እሙን ዓርኪ ምዃን የድሊ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ርሑቕ’ዩ፡ ንሃይማኖታውያን ግን ቅርበቱ ክሳብ ውሽጢ ልቦም’ዩ። እግዚኣብሔር ሓቀኛ ሰባኺ’ዩ፡ ሓቀኛታት ኣእዛን ግን ይደሊ። እግዚኣብሔር ሓቂ’ዩ፡ ስለዚ ንምስዓቡ፡ ብክሕደትን ምንፍቕናን እትንኖ ልቢ ዘይኮነስ፡ ትኽክለኛን ቅኑዕን እምነት እትውንን ልቢ ይደሊ።እግዚኣብሔር ፍቕሪ’ዩ፡ ንኽፍቀር ድማ፡ ንዂሉ ሰብ ብዘይኣፋላላይ እተፍቅር ልቢ ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣብ ኲሉ ዝርከብ ድኻም ዘይሰማምዑ ኣዶናይ ክንሱ፡ ኣፍ ደገ ልብና እናሻዕ ከይሰልከዮ ይኲሕክሖ። እቲ ዘገረም ግን እቲ ልምልም ማዕጾ ልብና፡ ከሕልሎ ይደናደን ብምዃኑ’ዩ። 

ዮሓ13፥34-35፣ 1ዮሓ1፥10-11

ቃለ እግዚኣብሔር ዘይኣርግ ወትሩ ሓዱሽ ዜና’ዩ፡ ስለዚ ብጽሞና ዝሰዓ ኣእዛን ይደሊ። ቃለ እግዚኣብዝሔር ባሕርታት እምባታት ክፈጥርን ክመቅልን ዘይጽግሞ ብርቱዕ ሓይሊ’ዩ፡ ኣብ ማዕጾ ልብና ክበጽሕ ግን ሓይሊ ከምዝሰኣና እናሻዕ “በጃኹም ክኣቱ ክፈቱለይ!” ኢሉ ንዓና ንዘይዋነታቱ ይልምነና። እግዚኣብሔር ኣብ ዝኸድካዮ ዝርከብ ኣምላኽ’ዩ፡ ንዑኡ ተባሂሉ ዝተፈለየ ቅዱስ ስፍራ ግን ይደሊ። እግዚኣብሔር ሰላም’ዩ፡ ንእሱራትን ጭቁናትን ግን ኣብ ቤት ማእሰርቶም ይኸዶም።እግዚኣብሔር ልዑል ክንሱ ንቱሑታት ይፈቱ፡ ንዕቡያት ግን ይጻብኦም።ነቶም ገዛእ ርእሶም ንምውቃስ ናብ ባሕሪ ዝድርበዩን ድማ፡ ገዚፍ ዓሳ ኣዳልዩ፡ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ፡ ቤተ ጸሎት የዳልወሎም። 

ግብ12፥6-11፡ ዘጽ25፣8፡ ዘዳ6፥4-12

ዘይጠሚ ዘይጸምእ፡ ሃምታም ባሕሪ’ዩ፡ ካባና ካብ ድኹማት ግን ዝብላዕ ዝስተ ከም ዝደለየ መሲሉ፡ ጽጉማትን ስኡናትን ይሰደልና። ብዙሕ ከምዘይንዘንፈልጥ ገይሩ ፈጠረና፡ ንዑኡ ነቲ ፍጹም ኣምላኽ ግን  ክንፈልጦ ሰፊሕ ዕድላት ከፈተልና። ስለዚ ድማ ዝሰምዓ ክልተ ኣእዛን፡ እትፈልጥን እተስተውዕልን ልቦና ብናጻ ብዘይክፍሊት ዓደለና።እምበኣረከስ ብዙሕ እንተዘይሰሚዕና፡ ብዛዕባ ፈጣሪና ብዙሕ ኣይክንፈልጥን ኢና። 

መዝ50፥12-14፡ ማቴ25፥31-40

እግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ነቶም ነባብያን ለባውያን ሕያውያን ዝኾኑ ፍጥረቱ፡ ብፍጡራዊ ዓቕሞም ክበጽሕዎ ከምዘይክእሉ ስለዝፈልጥ፡ ብመገዲ’ተን ዝሰምዓ እዝነ-ልቦናኦም ክግለጸሎም ፈተወ። ሃይማኖት ናይ ቅዱሳን መላእክት “ብርሃን ይኩን፡ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንፍጠር…!” ብዝብሉ ሓይለ-ቃላት፡ ፈጣሪኦም ህልውንኡ ገለጸሎም። እዚ ድማ ኣቐዲሙ እዝነ ልቦና ሰሪሑ ስለዘዳለወሎም፡ “ኣይሰማዕናን፡ ኣየስተውዓልናን!” ኢሎም ዝወቕስሉ ምኽያት የብሎምን። ወትሩ ድማ ዕስራን ኣርባዕተን ሰዓታት ብዘይምቁራጽ የመስግንዎ። ንዓና ንደቂ ሰባት ከኣ ብተማሳሳሊ ክሰምዓ ምሉእ ብቕዓት ዘለወን ኣእዛን ዓዲልና’ዩሞ፡ እዝነልቦናናና ንዑኡ ዘቕልባ ክንገብረን ብጸጋኡ ይደግፈና።

ኢዮ38፣7፡ ኢሳ6፥3

ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *