home ዜና ጽድቅ ጒየይ እምክብር ከመ ትከብር !

ጒየይ እምክብር ከመ ትከብር !

ክትከብር እንተደሊኻ፡ ካብ ክብሪ ህደም!

(ማ.ይስሐቅ ኣንቀ2፡11)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

ወዲ ሰብ ክብሪ ንምርካብ ኢሉ ዘሕለፎም ተጋድሎታት ብዓይነቶም ይዂን ብዓቐን ቊጽሮም ኣዝዮም ዝተፈላለዩን ብዙሓትን ኢዮም። እወ ሰባት ዝጻረፉ፡ ዝቋየቑ፡ ዝበኣሱ፡ ዝነዓዓቑ፡ ዝዘምቱ፡ ዝዕምጹ፡ በንጻሩ’ውን ዝመሃሩ፡ ዝጽዕሩ፡ ዝርህጹ፡ ዝሰርሑ፡ ዘንብቡ፡ ዝምጽውቱ፡ ዝጽልዩ፡ ዝሰግዱ፡ ዝናስሑ፡ ዝቖርቡ፡ ዘመስግኑ… ክብሪ ንምርካብ’ዩ። ድምር ተግባራት ደቂ ሰባት መንቀሊኡ ክብሪ ንምርካብ’ዩ። ብሓፈሻ ሰባት ንሓድሕዶም ዝቃተልሉ ዋና ምኽንያት ክብሪ ንምርካብ ክኸውን እንከሎ፡ ዝመሓሓሩን ይቕረ ዝበሃሃሉን’ውን ክብሪ ንምርካብ’ዩ። በንጻሩ ክብሪ ንምርካብ ኢሎም ብዝኸፈልዎ ዋጋ ዝጠዓሱ ግን ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም። እዚ ድማ፥ “ክብሪ” ኢሎም ሃንቀውታዊ ትጽቢት ገይረምሉ ዝጸንሑ መስመር፡ መወዳእትኡ ዘጣዕስን ኣስቆርቊሮ ዘምጽእን ኴኑ ስለዝጸንሖም’ዩ። ዝበዝሕ ግዜ ወድ-ሰብ ልዕሊ’ቲ ክብሪ ነብሱ፥ ክብሪ ስጋኡ ንምዕንጋል ኢሉ ዘሕልፎ ኪደት ይበዝሕ።መንፈሳዊ ሕይወት “ክብሪ!” ተባሂሉ ከም ቀዳምነት ዝጥቀስ፥ እግዚአብሔር’ዩ። ብደረጃ ድሕሪኡ ዝስራዕ ከኣ ገዛእ ነብስኻን ብጻይካን’ዩ። “ብመጀመርያ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ!” ኢሉ ድማ እግዚአብሔር ኣዘዘ’ሞ፡ “ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር!” ኢሉ ኸኣ ወሰኸ። 

ማቴ6፥26-34: ማር12፥29-31

ኣብ ምጅማር ጽሑፍና ከም ኣርእስቲ ተጠቒሱ ዘሎ፡ “ክብሪ ንኽትረክብ፡ ካብ ክብሪ ህደም!” ዝብል’ዩ። “ህደም፡ ህደም፡ ህደም….!! ሰማያዊ ክብሪ ንምርካብ ካብ ምድራውነት ህደም። መንፈሳዊ ሰብ ንምኻን ካብ ስጋዊ ጉዕዞ ህደም። መንግስተ እግዚአብሔር ንኽትወርስ፡ ካብ ሲኦላዊ ጎደና ህደም። እግዚአብሔር ስለክብርኻ መታን ክሕለቕ፡ ስለክብሪ ገዛእ ርእስኻ ተቖርቋሪ ኣይትዂን። ልዕል-ልዕል መታን ክትብል፡ ከመይ ኢልካ ትሕት ከምዝበሃል፡ ክርስቶስ እግሪ ሃዋርያቱ ብምሕጻብ ምሂርካ’ዩሞ፡ ኣዚኻ ትሕት በል። ባዕሉ እግዚአብሔር ከም ንጻድቅ ኢዮብ፡ ብዛዕባ ክብርኻ መታን ክዛረብ፡ ንስኻ ብዛዕባ ክብርኻ ምዝንታው ኣቋርጽ። ምኽንያቱ ንስኻ ዝሰራሕካዮ ክብሪ ፈራሲ’ዩ፡ እግዚአብሔር ዝሰረተልካ ክብሪ ግን ጽኑዕን ዘለኣለማውን’ዩ። እምበኣረከስ ሓቀኛ ክብሪ መታን ክትረክብ፡ ካብቲ “ክብሪ’ዩ!” ኢሉ ዘታልለካ ዘሎ ናይ ተሰሎንቄ ነጸብራቕ ህደም።” ኢሉ ይገልጸልና። 

2ይ. ጢሞ4፥10፡ ያዕ4፥1-10

ሕጻን ኣብዛ ንሱ ዝነብረላ ዓለም፥ ክንዲ ወለዱ ዝኣክል ክብሪ ዝውንን ዘሎ ስለዘይመስሎ፡ ኣብ ሕይወቱ ዋና ኣብነት ገይሩ ዝኽተሎም ንወለዱ’ዩ። ምኽሮምን ህሉው ናብራኦምን ወትሩ ኣብ ቅድሚኡ እናሰኣለ ከኣ ከተግብሮም ይጽዕር። ብኡ መንጽር ደቂ ሰባት ብዛዕባ ኣማናዊ ክብሪ እትናበብ፡ ሓቀኛ ሰማያዊ ክብሪ እትውንን እንኮ ኣብዛ ዓለምና፡ ቤተክርስቲያን ጥራይ ምዃና ምግንዛብ የድሊ። እግዚአብሔር ምሉእ ምኽሩን ሓሳቡን መምርሒኡን ንዓኣ ኢዩ ኣረኪብዋ፡፡ ደቂ ሰባት ሓቀኛ ክብሪ መታን ክህልዎም ድማ ፡ ንሳ እዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሓሳብ እግዚአብሔር ብልሳና ናብ ደቂ ሰባት ይፈሥስ ኣሎ። 

ብዓብይ ድምጺ ” ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምጻእ፥ ንዑ እንጌራይ ብልዑ፥ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ፥ ብሕይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ፥ ብመገዲ ምስትውዓት ከኣ ተመላለሱ!! ምሳ9፥4-6″ ኢላ ትእውጅ።

ስለ’ዚ ንሕና ደቂ ቤተክርስቲያን፡ ክብሪ ገዛእ ርእስና ንክዓቢ፥ ሓመድ ምዃንና ምዝካር የድሊ። ዘለናዮ መንፈሳዊ ደረጃ ንምዕቃብብ፡ ኣጀማምራና ኣዚና ሕጻናት ምንባርና ንዘክር። ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ገና ጀመርቲ ምዃንና ንረዳእ። ኣብ ምጽአተ-ክርስቶስ፡ መርዓቱ-ቤተክርስቲያን፥ “ደቀይ፡ ኣነ ዘኽበርክዎም’ዮም!” ኢላ መታን ክትምስክረልና፥ ክሳብ መወዳእታ ትሕቲ ቤተክርስቲያን ምዃንና ገዛእ ርእስና ነእምኖ። ብመንፈሳውነትናን ክርስቲያናዊ ሕይወትናን ኣብነታውያን እንኾኖም፡ ብዙሓት ክቡራት መታን ከነፍሪ፥ ንዓና’ውን ምሂሮም፡ ጽዒሮም፡ ተሰኪሞም ተዓጊሶም ኣብዚ ዘብጹሑና ኣካላት ከምዘለዉ ንዘክር። ልዕሊ ኲሉ ግን ምንጪ ናይ’ዚ ኲሉ ክብርታት’ዚ ቤተክርስቲያን ምዃና ፈሊጥና፡ ክንዮ ክብሪ ቤተክርስቲያን፥ ካልእ ክብሪ ከምጽኡልና ካብዝህንደዱ ነገራት ንህደም!!

“ብኽብርን ብሕስራንን፡ ጽቡቕ ክዛረቡልና ኾነ ኬጸልሙና ንረአ ኣለና። ሓቀኛታት ከሎና ከም መምሰልቲ ይቘጽሩና፥ ከም ዘይተፈለጥና፥ ግናኸ ኣጸቢቕና ፍሉጣን ኢና። ከም ዝሞትና፥ ግናኸ ገና ሕያዋን ኢና። ከም ጒሁያት፥ ግናኸ ዂሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና። ኲሉ ኸሎናስ ሓንቲ ኸምዘይብሎም ኴንና ንረአ አሎና።(1.ቆሮ6፥8-10)”

1.ቆሮ11፥16፡  እብ13፥7፡ 

እግዚአብሔር ኣምላኽና፡ ካብቲ ውርደትን ቅጽዓትን ዘምጽኡልና ክብርታት ክንሃድምን፡ ስጋና ቀጺዕና ነፍስና እትኸብረሉ መንገዲ ክጸርገልናን ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *